3 واقعیت در مورد استفاده از "ترک" در زمان (حال، گذشته و آینده)

زمان شکلی از دستور زبان است که به ما کمک می کند تا زمان وقوع یا وقوع یک عمل را تعیین کنیم. در این مقاله خواهیم دید که چگونه کلمه "ترک" در تمام اشکال زمان استفاده می شود.

ریشه کلمه "ترک” یعنی دور شدن، تحویل دادن، سپرده گذاری، توقف از برداشتن چیزی یا خودداری از تهی شدن چیزی. فعل ترک در حین تغییر شکل زمان دچار تغییراتی می شود و در هر دو شکل ماضی و ماضی به صورت "چپ" نوشته می شود. "ترک" شکل استمراری فعل است.

حالا اجازه دهید استفاده از کلمه "ترک" را در اشکال مختلف زمان مانند - حال، گذشته و آینده ببینیم.

"ترک" در زمان حال

زمان حال عمل یا حادثه ای را به تصویر می کشد که در حال حاضر اتفاق می افتد یا در این لحظه اتفاق افتاده است. با کاربرد فعل ترک در زمان حال آشنا خواهیم شد.

در زمان حال، اصطلاح «ترک» را می‌توان به طرق مختلف به‌صورت «برگ» (اگر فاعل سوم شخص مفرد مذکر یا مؤنث باشد)، «آم/هست/در حال ترک» (برای زمان حال استمراری) توصیف کرد. “has/have left (برای زمان حال کامل) و “has/have been leave” (برای زمان حال کامل استمراری).

چه زمانی از "ترک" در زمان حال استفاده می شود؟

اصطلاح «ترک» در زمان حال برای اشاره به عملی که در حال حاضر رخ می دهد یا رخ داده است، یعنی خروج، رفتن، تحویل چیزی یا کناره گیری از یک عمل و واگذاری مسئولیت به دیگری به کار می رود، بنابراین دیگر نگران آن نباشید.

تشکیل جمله "ترک" در زمان حال

اشکال زمان حال ساختار جمله
1. زمان حال سادهآ. اول/دوم شخص (مفرد/جمع) فاعل+ ترک+ مفعول.
ب سوم شخص (مفرد) فاعل + برگ + مفعول.
ج سوم شخص (جمع) فاعل + ترک + مفعول.
2. زمان حال استمراریآ. اول شخص (مفرد) فاعل + am+ خروج + مفعول.
ب اول شخص (جمع) فاعل + هستند+ ترک + مفعول.
ج. فاعل دوم شخص (مفرد/جمع) +are+ ترک+ مفعول.
د فاعل سوم شخص (مفرد) + ترک + مفعول است.
ه. سوم شخص (جمع) فاعل+ هستند+ ترک+ مفعول.
3. زمان حال کاملآ. اول شخص / دوم (مفرد / جمع) فاعل + دارای + مفعول چپ + است.
ب فاعل سوم شخص (مفرد)+ مفعول+ چپ+ دارد.
ج سوم شخص (جمع) فاعل+ دارند+ مفعول چپ+.
4. Present Prefect Continuous Tenseآ. اول/دوم شخص (مفرد/جمع) فاعل+ شده+ ترک+ مفعول.
ب سوم شخص (مفرد) فاعل+ شده+ ترک+ مفعول.
ج سوم شخص (جمع) فاعل+ شده است+ ترک+ مفعول.
تشکیل جمله "ترک" در زمان حال

نمونه هایی از "ترک" در زمان حال

اشکال زمان حالنمونه هایی از زمان حالتوضیحات
1. زمان حال سادهآ. من/ما/شما معمولا صبح زود راهی مدرسه می شوید.
ب روهیت معمولا صبح زود راهی مدرسه می شود.
ج روهیت و راشی معمولا صبح زود راهی مدرسه می شوند.
در اینجا فعل ترک برای نشان دادن حالت حال به همراه کلمه ترک برای فاعل سوم شخص مفرد استفاده می شود.
2. زمان حال استمراریآ. من امروز برای تعطیلات می روم.
ب امروز عازم تعطیلات هستیم.
ج امروز عازم تعطیلات هستید.
د ناتاشا امروز به تعطیلات می رود.
ه. کارگران امروز به مرخصی می روند.
 شکل پیوسته کلمه "ترک" در اینجا همراه با "am/is/are" برای نشان دادن شکل پیوسته فعلی استفاده می شود.
3. زمان حال کاملآ. من/ما/شما صبح برای معاینه دندانپزشکی من/ما/شما رفته ایم. ب.رادا صبح برای معاینه دندان خود رفته است.
ج. بچه ها صبح برای معاینه دندان خود رفته اند.
شکل گذشته کلمه "ترک" در اینجا برای نشان دادن شکل کامل حال با دارای / باید برای بیان فرم مفرد یا جمع موضوع استفاده می شود.
4. زمان حال کامل استمراریآ. از بدو تولد فرزند من/ما/شما نامه هایی را برای او گذاشته ایم تا بخواند.
ب راج از بدو تولد فرزندش نامه‌هایی را برای خواندن او گذاشته است.
ج از زمان تولد فرزند، پدربزرگ و مادربزرگش نامه هایی را برای او گذاشته اند تا بخواند.
فعل پایه "ترک" در زمان حال کامل استمراری به شکل "has/have been leave" گرفته شده است تا عملی را نشان دهد که از گذشته شروع شده اما همچنان ادامه دارد.
نمونه هایی از "ترک" در زمان حال

"ترک" در زمان گذشته

زمان گذشته عموماً برای به تصویر کشیدن عملی استفاده می شود که قبلاً اتفاق افتاده است، اما ممکن است در لحظه حال اندکی ادامه داشته باشد، یعنی در زمان گذشته استمراری.

حالت ماضی و ماضی کلمه ترک یکسان است، یعنی چپ. در اینجا ریشه کلمه "ترک" به اشکال مختلفی مانند "رفت/رفتن"، "ترک"، "رفته بود" برای ایجاد زمان گذشته کلمه اصلی به خود می گیرد.

چه زمانی "ترک" در زمان گذشته استفاده می شود؟

ریشه کلمه "ترک" در زمان گذشته برای تأکید بر عملی که قبلاً رخ داده است استفاده می شود ، ترک ، توقف ، دادن چیزی به کسی ، پایان دادن به ارتباط ، جدا شدن از کسی و سپرده گذاری چیزی. در موارد خاص، این اقدامات ممکن است در زمان حاضر اثری طولانی داشته باشد.

تشکیل جمله "ترک" در زمان گذشته

اشکال زمان گذشته ساختار جمله
1. زمان گذشته سادهآ. اول/دوم/سوم شخص (مفرد/جمع) فاعل+ چپ + مفعول.
2. زمان گذشته استمراریآ. اول شخص (مفرد) فاعل + بود + ترک + مفعول.
ب اول شخص (جمع) فاعل + بودند + ترک + مفعول.
ج مفعول دوم شخص (مفرد/جمع) + were + ترک + مفعول.
د مفعول سوم شخص (مفرد) + شد + ترک + مفعول.
ه. سوم شخص (جمع) فاعل+ بودند + ترک+ مفعول.
3. زمان گذشته کاملآ. اول / دوم / سوم شخص (مفرد / جمع) فاعل + مفعول + چپ + داشت.
4. زمان استمراری ماضی Prefectآ. اول/دوم/سوم شخص (مفرد/جمع) فاعل+ شده بود+ ترک+ مفعول.
تشکیل جمله "ترک" در زمان گذشته

نمونه هایی از "ترک" در زمان گذشته

اشکال زمان گذشتهنمونه هایی از زمان گذشتهتوضیحات
1. زمان گذشته سادهآ. من/ما/شما/او/ دیروز صبح زود راهی ایستگاه شد.در این مثال از شکل گذشته "چپ" برای نشان دادن زمان گذشته استفاده می شود.
2. زمان گذشته استمراریآ. داشتم می رفتم سر کارم که خبر سقوط هواپیما را شنیدم.
ب داشتیم عازم محل کارمان بودیم که خبر سقوط هواپیما را شنیدیم.
ج. داشتی می رفتی سر کارت که خبر سقوط هواپیما را شنیدی.
د نازیه در حال رفتن به محل کار بود که خبر سقوط هواپیما را شنید.
ه. کارگران با شنیدن خبر سقوط هواپیما به محل کار خود می رفتند.
    شکل پیوسته «ترک» به همراه «بود/بود» بر اساس مفرد یا جمع بودن موضوع استفاده می‌شود که شکل گذشته استمراری را نشان می‌دهد.
3. زمان گذشته کاملمن/ما/شما/او/او/آنها قبلاً خانه را ترک کرده بودند که پلیس رسید."Left" از شکل ماضی "leave" در اینجا استفاده می شود و "had" برای به تصویر کشیدن زمان گذشته کامل اضافه می شود.
4. زمان گذشته کامل استمراریمن/ما/شما/او/او مدتی برایش یادداشت می گذاشتیم تا اینکه بالاخره به یاد آورد که تکالیفش را بفرستد.در مثال داده شده، از شکل گذشته کامل استمراری "به ترک کردن" برای نشان دادن عمل موضوعی استفاده می شود که در زمان خاصی در گذشته شروع شده و حتی در گذشته کامل شده است.
نمونه هایی از "ترک" در زمان گذشته

"ترک" در زمان آینده

La زمان آینده بازنمایی عملی است که احتمالاً بعداً در یک دوره زمانی معین انجام می شود. بیایید کلمه "ترک" را در تمام اشکال زمان آینده آن ببینیم.

فعل ترک را می توان به شکل های مختلفی برای تعیین شکل های زمان آینده آن نوشت: «ترک می کنم»، «ترک می کنم»، «ترک می کنم» و «ترک می شود/می شود» ".

چه زمانی از "ترک" در زمان آینده استفاده می شود؟

اصطلاح "ترک" در زمان آینده برای نشان دادن عملی از جابجایی، خودداری از برداشتن چیزی، تحویل دادن، عقب نشینی، متوقف کردن تهی شدن، گذاشتن چیزی یا دادن چیزی به کسی در یک دوره زمانی معین بعد استفاده می شود. در آینده.

تشکیل جمله "ترک" در زمان آینده

اشکال زمان آینده ساختار جمله
1. زمان آینده سادهآ. اول / دوم / سوم شخص (مفرد / جمع) فاعل + ترک + مفعول.
2. زمان مستمر آیندهآ. فاعل اول/دوم/سوم شخص (مفرد/جمع) + خواهد بود+ ترک+ مفعول.
3. زمان آینده کاملآ. اول / دوم / سوم شخص (مفرد/جمع) فاعل+ دارای+ مفعول چپ+ خواهد بود.
4. Future Prefect Continuous Tenseآ. اول/دوم/سوم شخص (مفرد/جمع) فاعل+ will+ have+ been+ خروج+ مفعول.
تشکیل جمله "ترک" در زمان آینده

نمونه هایی از "ترک" در زمان آینده

اشکال زمان آیندهنمونه هایی از زمان آیندهتوضیحات
1. زمان آینده سادهآ. من / ما / شما / او / او / آنها به زودی هند را ترک خواهند کرد.در این مثال داده شده، از شکل زمان آینده "ترک" برای بیان عملی استفاده می شود که در آینده اتفاق خواهد افتاد.
2. زمان مستمر آیندهaI/we/you/he/she/آنها شنبه آینده عازم دبی خواهند شد. "ترک" که شکل پیوسته است در اینجا به همراه "will be" برای نشان دادن شکل پیوسته آینده استفاده می شود.
3. زمان کامل آیندهمن / ما / شما / او / او / آنها فردا تا این ساعت کشور را ترک کرده اند.شکل ماضی "چپ" در اینجا با "will have" برای نمایش زمان کامل آینده استفاده می شود.
4. Future Perfect Continuous Tenseمن / ما / شما / او / او / آنها تا ماه آینده دو سال شهر من / ما / او / او را ترک می کنند.در این مثال "will have been going" بیانگر شکل پیوسته کامل آینده است.
نمونه هایی از "ترک" در زمان آینده

نتیجه

در این مقاله می‌توان به این نتیجه رسید که حالت ماضی و ماضی فعل ترک، چپ است و مروری کوتاه بر ریشه کلمه ترک در تمام حالت‌های زمان آن به ما می‌دهد.

رفته به بالا