3 واقعیت در مورد استفاده از عجله در زمان (حال، گذشته و آینده)

"عجله" اجرای چیزی را خیلی سریع به ما پیشنهاد می کند. اکنون در اینجا خواهیم فهمید که چگونه "عجله" می تواند نقش های خود را در سه زمان به نمایش بگذارد.

هنگام استفاده از کلمه "عجله" در زمان حال باید "s" را به هر عدد سوم شخص مفرد اضافه کنیم. شکل استمراری فعل "عجله" "عجله" است. فعل در حالت ماضی آن "عجله" است. ما از فعل استفاده می کنیمعجله” در زمان حال، گذشته و آینده برای نشان دادن عملی که با عجله انجام شده است.

اجازه دهید حقایق جالب تری در مورد نقش "عجله" در زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده بحث کنیم.

 "عجله'' در زمان حال.

زمان حال اعمال بودن، داشتن یا انجام دادن را به معنای کلی به ما نشان می دهد. بیایید بررسی کنیم که چگونه کلمه "عجله" در آن استفاده می شود زمان حال.

فعل "عجله" را می توان برای اشاره به چیزی یا حرکت به جایی بسیار سریع استفاده کرد.

چه زمانی می توانیم از “عجله کن" در زمان حال؟

ما بدون شک از اصطلاح "عجله" در زمان حال استفاده می کنیم، زمانی که نیاز داریم کاری را سریعتر از آنچه انجام می داد انجام دهیم.

ساختار جمله "عجله" در زمان حال -

نوع زمان حالقانون تشکیل جمله با "عجله" در زمان حال
1. زمان حال نامعین/ زمان حال سادهآ. (ط) موضوع اول شخص مفرد عدد/عدد جمع، عدد دوم شخص مفرد/عدد جمع، عدد سوم شخص جمع + عجله + مفعول + جزء باقی مانده (جمله قاطع)
(ii) آیا + موضوع اول شخص مفرد عدد/عدد جمع، عدد دوم شخص مفرد/عدد جمع، عدد سوم شخص جمع + عجله + مفعول +؟ (جمله سوالی)
ب (i) موضوع سوم شخص مفرد + عجله + مفعول + استراحت (جمله قاطع)
(ii) آیا + موضوع شماره سوم شخص مفرد + عجله + مفعول + است؟ + استراحت (جمله استفهامی)       
2. زمان حال استمراری/ زمان حال پیش روندهآ. موضوع اول شخص مفرد + عجله دارم + مفعول + بقیه جمله (جمله قاطع)
ب موضوع اول شخص جمع، دوم شخص مفرد/عدد جمع، سوم شخص جمع + عجله دارند + مفعول + بقیه جمله (جمله قاطع)
ج موضوع سوم شخص مفرد + عجله + مفعول + استراحت (جمله قاطع) است.
3. زمان حال کاملآ. موضوع اول شخص مفرد/عدد جمع دوم شخص مفرد/عدد جمع سوم شخص جمع + عجله کرده اند (شکل ماضی) + مفعول + استراحت (جمله قاطع)
ب موضوع سوم شخص مفرد + عجله کرده + مفعول + استراحت (جمله قاطع)
4. زمان حال کامل استمراری/ زمان حال کامل پیشروندهآ. موضوع اول شخص مفرد/عدد جمع دوم شخص مفرد/عدد جمع سوم شخص جمع + عجله کرده اند + مفعول + استراحت 
ب موضوع سوم شخص مفرد + عجله بوده + مفعول + استراحت    
ساختار جمله "عجله" در زمان حال

مثال ها و توضیحات با استفاده از "عجله" در زمان حال -

نوع زمان حالمثالتوضیح
1. زمان حال نامعین/ زمان حال سادهمادرم به خبر آمدن من گوش می دهد و با عجله به خانه می رود.فعل "عجله" در کاربرد است تا به ما تصوری از انجام یک عمل عجولانه در معنای عام بدهد. متوجه می شویم که مادرم با شنیدن آمدن من به خانه سریع به خانه می آید.
2. زمان حال استمراری/ زمان حال پیش روندهسوراب برای حل مبالغ عجله دارد زیرا می خواهد کار را به موقع انجام دهد.در اینجا فعل "عجله دارد" در حال حاضر جمله ای را به شکل پیشرونده ساخته است. ما متوجه می شویم که پسر خیلی سریع مبالغ خود را انجام می دهد زیرا می خواهد کار خود را به موقع انجام دهد.
3. زمان حال کاملپسرها با عجله قدم برداشته اند تا به موقع به مدرسه برسند.فعل "عجله" همراه با فعل "داشتن" برای نشان دادن عملی است که پسرها با عجله انجام داده اند تا به موقع به مدرسه خود برسند.
4. زمان حال کامل استمراری/ زمان حال کامل پیشروندهبازیکنان مدتی است که برای تکمیل تمرینات خود عجله دارند.در اینجا "have been" برای اشاره به یک عمل مداوم زمان حال برای یک دوره زمانی استفاده می شود.
مثال ها و توضیحات با استفاده از "عجله" در زمان حال

"عجله" در زمان گذشته.

یک زمان گذشته برای نشان دادن عملکردهای اجرا شده افعال در گذشته استفاده می شود. اکنون، عملکرد "عجله" را در قسمت مشاهده خواهیم کرد زمان گذشته.

فعل "عجله" را می توان در زمان گذشته به کار برد که نشان دهنده عمل انجام دادن سریع کاری برای هدفی باشد.

چه زمانی می توانیم از "عجله" در زمان گذشته استفاده کنیم؟

زمانی که می‌خواهیم تمایل خود را برای رفتن به جایی خیلی سریع نشان دهیم، زیرا زمان زیادی نداشتیم، «عجله» را در گذشته به کار می‌بریم.

ساختار جمله "عجله" در زمان گذشته -

نوع زمان گذشتهقوانینی که باید برای تشکیل جمله با "عجله" در زمان گذشته رعایت شود
1. زمان گذشته نامعین/ زمان گذشته سادهآ. موضوع همه افراد و اعداد + عجولانه (شکل گذشته) + مفعول + بقیه جمله (جمله قاطع)
2. زمان گذشته استمراری/ زمان گذشته پیش روندهآ. موضوع عدد اول شخص مفرد/ عدد سوم شخص مفرد + عجله بود + مفعول + باقیمانده جمله (جمله قاطع)ب موضوع اول شخص جمع، دوم شخص مفرد/عدد جمع، سوم شخص جمع + عجله داشتند + مفعول + باقیمانده جمله (جمله قاطع)
3. زمان گذشته کاملآ. موضوع همه اشخاص و اعداد + عجله داشت (شکل گذشته) + مفعول + بقیه جمله (جمله قاطع)
4. زمان گذشته کامل استمراری/ زمان گذشته پیش روندهآ. موضوع همه افراد و اعداد + عجله بود (شکل گذشته) + مفعول + بقیه جمله (جمله قاطع)
ساختار جمله "عجله" در زمان گذشته

مثال ها و توضیحات "عجله" در زمان گذشته -

نوع زمان گذشتهمثالتوضیح
1. زمان گذشته نامعین/ زمان گذشته سادهناگهان تلفن زنگ خورد و مادرم با عجله به تماس پاسخ داد.فعل "عجله" برای نشان دادن عمل انجام شده در گذشته استفاده می شود که در آن متوجه می شویم که به محض زنگ زدن تلفن مادرم سریعاً آن را دریافت کرده و به تماس پاسخ می دهد.
2. زمان گذشته استمراری/ زمان گذشته پیش روندهآنها عجله داشتند تا برای شرکت در مراسمی که باشگاه محلی ترتیب داده بود آماده شوند.شکل فعل «عجله بودند» کنش مستمر گذشته را نشان می دهد که در عمل سریع آنها برای آماده شدن برای حضور در عملکرد یافت می شود.
3. زمان گذشته کاملاعضای باشگاه قبل از آمدن مهمانان برای تزئین صحنه عجله کرده بودند.این جمله عملی را به ما می دهد که قبل از عمل دیگری با استفاده از فعل «عجله کرده بود» با عجله انجام شده است.
4. زمان گذشته کامل استمراری/ زمان گذشته کامل پیشروندهسومانا یک ساعت برای انجام تکالیف عجله داشت.در اینجا "عجله بود" برای ذکر اقدامات مداوم گذشته استفاده می شود که در آن آشکار است که دختر تکالیف را خیلی سریع انجام می داد زیرا زمان بسیار کمی برای انجام آنها داشت.
مثال ها و توضیحات "عجله" در زمان گذشته

"عجله" در زمان آینده.

زمان آینده شکلی از فعل است که شکل خود را در زمان آینده نشان می دهد. اجازه دهید به جنبه‌های چگونگی عملکرد «get» در آن بپردازیم زمان آینده.

استفاده از "عجله" در زمان آینده نشان دهنده عمل انجام با سرعت بالا یا سرعت بخشیدن به سرعت انجام کاری در آینده است.

چه زمانی از "عجله" در زمان آینده استفاده می کنیم؟

زمانی که قصد افزایش سرعت انجام هر عملی را داریم از فعل “عجله” همراه با shall/will, shall/will استفاده می کنیم.

ساختار جمله "عجله" در زمان آینده -

نوع زمان آیندهنحوه تشکیل جمله با "عجله" در زمان آینده
1. زمان مجهول آینده/ زمان آینده سادهآ. موضوع اول شخص مفرد یا عدد جمع + عجله + مفعول + جزء باقی مانده (جمله قاطع)
ب موضوع دوم شخص مفرد یا عدد جمع / سوم شخص مفرد یا جمع + عجله خواهد کرد + مفعول + جزء باقی مانده (جمله قاطع)
2. زمان آینده استمراری/ زمان آینده پیش روندهآ. موضوع اول شخص مفرد یا عدد جمع + عجله + مفعول + جزء باقی مانده است
ب موضوع دوم شخص مفرد یا عدد جمع / سوم شخص مفرد یا جمع + عجله + مفعول + جزء باقی مانده (جمله قاطع) خواهد بود.
3. زمان آینده کاملآ. موضوع اول شخص مفرد یا عدد جمع + عجول + مفعول + جزء باقی مانده (جمله قاطع) باشد ب. موضوع دوم شخص مفرد یا عدد جمع/ سوم شخص مفرد یا جمع + عجله دارد + مفعول + جزء باقی مانده (جمله قاطع)
4. زمان آینده کامل استمراری/ زمان آینده کامل پیشروندهآ. موضوع اول شخص مفرد یا عدد جمع + عجله + مفعول + جزء باقی مانده (جمله قاطع) بوده است.
ب موضوع دوم شخص مفرد یا عدد جمع / سوم مفرد یا جمع + عجله بوده + مفعول + جزء باقی مانده (جمله قاطع)
ساختار جمله "عجله" در زمان آینده

مثال ها و توضیحات "عجله" در زمان آینده -

نوع زمان آیندهمثالتوضیح
1. زمان مجهول آینده/ زمان آینده سادهبچه ها عجله خواهند کرد تا بادبادک را قبل از هزينه هاي بادآورده به هوا بفرستند.از فعل "عجله خواهم کرد" برای تشکیل جمله استفاده می شود تا عمل بچه ها برای تعمیر بادبادک را با عجله به ما نشان دهد تا آن را قبل از درآمدهای بادآورده در آینده بفرستیم.
2. زمان آینده استمراری/ زمان آینده پیش روندهخواننده برای پایان دادن به آهنگ عجله خواهد کرد.فعل "عجله" برای نشان دادن عمل مداوم تکمیل آهنگ با عجله به کار می رود. می بینیم که خواننده در تلاش است تا آهنگ را تمام کند.
3. زمان آینده کاملگوراچند عجله خواهد کرد تا تصویر نمایشگاه را تمام کند.فعل "عجله کرده ام" مثالی را تشکیل داده است که در آن عملی را می بینیم که با عجله تمام می شود.
4. زمان آینده کامل استمراری/ زمان آینده کامل پیشروندهدخترم مدتی است عجله می کند تا کارش را تمام کند.از فعل «عجله می‌کردم» برای نشان دادن عمل جاری آینده برای مدت معینی استفاده می‌شود. در اینجا می بینیم که دخترم با عجله در حال انجام وظیفه خود بوده است.
مثال ها و توضیحات "عجله" در زمان آینده

نتیجه

ما به دانش درستی در مورد استفاده از "عجله" در همه دسته های زمان ها دست یافته ایم. می‌توانیم این اصطلاح را به‌عنوان اسم به همان شکل به‌کار ببریم و آن را به‌عنوان قید در شکل «عجولانه» به کار ببریم. ما همچنین افعال عبارتی مانند "عجله کن" را قاب بندی می کنیم که به ما کمک می کند تا هر جمله ای را قالب بندی کنیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

رفته به بالا