نحوه یافتن مقاومت سری: بینش های دقیق

در این مقاله روش هایی را در مورد نحوه یافتن مقاومت سری یاد خواهیم گرفت. محاسبه مقاومت معادل در مدار سری نسبتاً ساده است و به ریاضیات پیچیده نیاز ندارد.

فرض کنید دو مقاومت داریم، R1 و ر2همانطور که در تصویر 1 نشان داده شده است. می دانیم که جریان در هر نقطه از مدار سری یکسان می ماند و پتانسیل در هر مقاومت کاهش می یابد.

بنابراین، V1 = iR1 و V2 = iR2 .

ولتاژ کل در مدار V=V است1 +V2 = iR1+ iR2

اگر R مقاومت معادل باشد، آنگاه V=iR است

بنابراین، iR=iR1+ iR2 و R= R1+ R2.

نحوه یافتن مدار مقاومت سری

نحوه یافتن مقاومت سری - سوالات متداول

ویژگی های مقاومت سری چیست؟

مقاومت های سری دارای چندین ویژگی در یک مدار هستند که مهمترین آنها عبارت است از - مقاومت معادل اضافه کردن ساده تمام مقاومت هایی است که از طریق یک اتصال سری به هم متصل می شوند.

سایر ویژگی های مقاومت سری عبارتند از:

  1. جریان عبوری از هر مقاومتی که به صورت سری به هم متصل می شود برابر است.
  2. افت ولتاژ از طریق یک مقاومت سری به مقدار آن مقاومت بستگی دارد و برابر با مقدار جریان × مقاومت است.
  3. مقاومت معادل در سری همیشه بیشتر از مقاومت های فردی است.
دو مقاومت به صورت سری متصل شده اند
"دو مقاومت متصل به صورت سری" by پیورگین تحت مجوز است CC BY-SA 3.0

مقاومت سری چگونه بر جریان تأثیر می گذارد؟

برخلاف مقاومت های موازی، هنگامی که از مقاومت های سری عبور می کند، جریان بی تاثیر می ماند. این نسبت ولتاژ منبع و مقاومت معادل آن است، یعنی مجموع مقاومت ها.

جریان جریان در مدار نیاز به مقداری مقاومت در مدار دارد. جریان در هر مقاومتی که به صورت سری به هم متصل می شود برابر است. از آنجایی که هیچ انشعاب در مورد اتصال سری وجود ندارد، جریان دچار شکاف نمی شود. بنابراین، جریان یکسانی را در همه جای مدار دریافت می کنیم که مجموع جریان است. 

ادامه مطلب در….نحوه محاسبه ولتاژ در یک مدار سری: حقایق دقیق

نحوه یافتن مقاومت سری - سوالات متداول

افت ولتاژ در مدار سری چقدر است؟

از قانون اهم، افت ولتاژ در مدار سری را درک می کنیم. این کاهش ولتاژ هنگام عبور جریان از هادی است و بین دو نقطه انتهایی که در امتداد هادی قرار دارند اندازه گیری می شود.

برای هر مقاومتی که اتصال سری را به اشتراک می گذارد، افت ولتاژ به صورت خطی به مقدار مقاومت بستگی دارد. افت ولتاژ بین دو طرف مقاومت = مقدار مقاومت × جریان عبوری از مدار سری. هر چه مقاومت بیشتر باشد مقدار ولتاژ کاهش می یابد.

ادامه مطلب در…نحوه محاسبه افت ولتاژ در یک مدار سری: حقایق دقیق

اهمیت مقاومت سری چیست؟

در هر مدار، مقاومت جریان جریان را کنترل و محدود می کند. عدم تعادل مقاومت می تواند باعث ایجاد یک مدار باز (اگر مقاومت بسیار کم باشد) یا اتصال کوتاه (اگر مقاومت بسیار زیاد باشد) و منجر به آسیب شود.

مقاومت‌ها در مدارهای سری اغلب «محدود کننده‌های جریان» نامیده می‌شوند زیرا جریان جریان را محدود می‌کنند. به عنوان مثال، در یک دیود ساطع کننده نور (LED)، جریانی را که از LED عبور می کند محدود می کنیم تا از گرمای بیش از حد محافظت شود. مقاومت سری جریان را محدود می کند تا LED بتواند بدون آسیب منفجر شود.

همچنین بخوانید…آیا ولتاژ در سری ثابت است: بینش کامل و سؤالات متداول

نحوه یافتن مقاومت سری - مسائل عددی

الف. مقادیر زیر را برای مدار نشان داده شده در تصویر محاسبه کنید

1. مقاومت سری معادل

2. جریان عبوری از هر مقاومت

3. افت ولتاژ در هر مقاومت

در مدار، ما می توانیم سه مقاومت را به صورت سری ببینیم. بنابراین مقاومت سری معادل = R1+ R2 + R3 = 2+3+5 = 10 اهم. 

می دانیم جریان کل i = ولتاژ منبع / مقاومت معادل = 25/10 = 2.5 A

در حال حاضر، افت ولتاژ هر مقاومت سری = جریان کل در مدار سری * مقاومت آن مقاومت. 

بنابراین، افت ولتاژ در مقاومت 2 اهم = 2.5 * 2 = 5 ولت

افت ولتاژ در مقاومت 3 اهم = 2.5 * 3 = 7.5 ولت

La افت ولتاژ در سراسر مقاومت 5 اهم = 2.5 * 5 = 12.5 ولت

ب. تصویر 3 مداری با چهار مقاومت را نشان می دهد که در آن R1= 3R2، R2 = 2R3، و R3= 5 R4. ولتاژ تغذیه 18 ولت است. جریان 2 میلی آمپر از مدار عبور می کند. مقادیر مقاومت ها و مقاومت سری معادل را پیدا کنید. 

مقاومت معادل برای مدار

طبق قانون اهم، V=iR یا R=V/i.

بنابراین، مقاومت معادل = ولتاژ / جریان منبع تغذیه

اکنون می توانیم مقادیر مقاومت ها را از روابط داده شده محاسبه کنیم. 

از این رو،

مقاومت سری معادل = R1 + R2 + R3 + R4 = 200 + 1000 + 2000 + 6000 = 9200 اهم یا 9.2 کوم.

رفته به بالا