پستهای اخیر

آیا و یک ربط است؟ 3 واقعیت (چه زمانی، چرا و مثال ها)

برخی از کلمات در دستور زبان انگلیسی وجود دارند که به عنوان کلمات پیوند دهنده یا پیوند دهنده استفاده می شوند. "و" کلمه ای است که می توانیم به عنوان یک رابط استفاده کنیم. اجازه دهید عملکرد کلمه "and" را به عنوان یک ... بررسی کنیم.